Саопштења

Mreža udružuje žensku energiju, preduzimljivost i empatiju

Pred­sed­ni­ca op­šti­ne Ći­će­vac Mi­r­ja­na Kr­kić isti­če da su sa­ve­ti ko­le­gi­ni­ca iz dru­gih gra­do­va i op­šti­na pro­že­ti emo­ci­ja­ma, a da su odlu­ke ko­je iz njih proi­sti­ču kvalitetne

Ono što na­j­vi­še oče­ku­jem od Mre­že gra­do­na­če­l­ni­ca i pred­sed­ni­ca op­šti­na je pos­ti­za­nje za­jed­ni­štva svih že­na ko­je oba­vlja­ju ovaj od­go­vo­ran po­sao, kao i udru­ži­va­nje že­n­ske ene­r­gi­je, pre­du­zi­mlji­vos­ti i em­pa­ti­je u re­ša­va­nju pro­ble­ma u ra­zli­či­tim gra­do­vi­ma i op­šti­na­ma, ka­že na po­če­t­ku in­te­r­vjua za Ku­rir dr Mi­r­ja­na Kr­kić ko­ja je na če­lo op­šti­ne Ći­će­vac do­šla pre ne­što vi­še od go­di­nu da­na.

Ve­ći­na vas pred­sed­ni­ca op­šti­na i gra­do­va do­šla je na če­lo lo­kal­nih sa­mou­pra­va u ko­ji­ma su va­ši pret­hod­ni­ci osta­vi­li mno­go na­sle­đe­nih pro­ble­ma. Ka­ko izla­zi­te na kraj s tim?

- Pri­li­kom do­la­ska na če­lo op­šti­ne Ći­će­vac za­te­kla sam du­go­va­nja pri­bli­žno po­lo­vi­ni go­di­šnjeg bu­dže­ta. Za ne­pu­nih go­di­nu da­na uspe­li smo da sta­bi­li­zu­je­mo bu­džet, ko­n­ku­ri­še­mo za no­va sred­stva i do­bi­je­mo no­ve pro­je­k­te, či­ja je rea­li­za­ci­ja u to­ku. Po­ž­r­tvo­va­nim ra­dom, uz do­bar tim lju­di i po­dr­šku Vla­de, pre­va­zi­šli smo na­j­te­ži pe­riod. Sva­ki ra­d­ni dan je no­va bo­r­ba za op­šti­nu na či­jem če­lu se na­la­zim. Se­be ne prei­spi­tu­jem da li je te­ško, bi­tan je ci­lj ko­me te­ži­mo i shva­ta­nje od­go­vor­nos­ti ko­ju no­si po­zi­ci­ja na ko­joj se na­la­zi­mo.

Da li je već bi­lo ne­kih vi­do­va sa­ra­d­nje sa dru­gim li­de­r­ka­ma ili mi­ni­sta­r­kom Obra­do­vić?

- Mi­ni­sta­r­ku Ma­ri­ju Obra­do­vić, ko­ja je na če­lu Mre­že gra­do­na­če­l­ni­ca i pred­sed­ni­ca op­šti­na, pr­vo sam kon­ta­k­ti­ra­la u ju­lu ove go­di­ne, ka­da je na­šu op­šti­nu za­de­si­la po­pla­va, pre­po­zna­v­ši je kao ne­kog ko će me su­štin­ski ra­zu­me­ti i po­mo­ći mi na pra­vi, že­n­ski na­čin. Ne­ko­li­ko sa­ti na­kon po­zi­va ispos­ta­vi­lo se da je to bi­la isprav­na odlu­ka, jer je mi­ni­sta­r­ka istog da­na po­se­ti­la Ći­će­vac i uklju­či­la se u re­ša­va­nje pro­ble­ma. Ne pos­to­ji dan, ot­kad sam na ovoj fu­n­k­ci­ji, a da ni­sam kon­ta­k­ti­ra­la gra­do­na­če­l­ni­cu Kru­še­v­ca ili ne­ku od pred­sed­ni­ca op­šti­na Va­r­va­rin, Tr­ste­nik ili Brus u po­tra­zi za sa­ve­tom u po­slu ko­ji je izu­ze­t­no za­h­te­van. Če­sto su sa­ve­ti pro­že­ti emo­ci­ja­ma, ali su odlu­ke ko­je proi­sti­ču iz njih kva­li­te­t­ne.

Kurir.rs